Sjundeå Pensionärer

                                                     STADGAR
                                                         FÖR
                                    SJUNDEÅ PENSIONÄRER R.F.

 

                                                          §  1.

Föreningens namn är Sjundeå Pensionärer r.f. och dess hemort är Sjundeå kommun.

                                                          §  2.

Föreningens uppgift är att verksamt arbeta för sina medlemmars trivsel, och tillvarata och befrämja deras allmänna och gemensamma intressen.

                                                          §  3.

Föreningen förverkligar föreningen genom att:

1.  Bedriva informationsverksamhet bland sina medlemmar beträffande pensioner,      och förmåner beviljade åt pensionärer av staten, kommun, orgasination eller bolag.

2.  Ordna kurser, föredragtillfällen, filmföreställningar, exkursioner, teaterbesök,          gruppresor, informationstillfällen och möten.

3.  Verka som förbindelselänk mellan medlemmarna.

                                                          §  4.

Föreningen kan ha aktiva och understödande medlemmar. Till föreningen kan ansluta sig en person som uppnått pensionsålder eller som åtnjuter pension. Till understödande medlem kan antas även en yngre person som ännu varken uppnått pensionsålder eller åtnjuter pension även som registrerade sammanslutningar. Nya medlemmar antas av föreningens styrelse.

                                                          §  5.

Föreningens språk är svenska.

                                                          §  6.

Medlem har rätt att utträda ur förening genom att anmäla om detta skriftligen till föreningens styrelse eller till dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om denne genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna.

                                                          §  7.

Höstmötet besluter om hur stor den medlemsavgift skall vara som uppbäres av aktiva medlemmarna och understödande medlemmar. Styrelsen kan enligt prövning bevilja medlem befrielse från att erlägga medlemsavgift. Grund för befrielsen är uppnådd 90 års ålder.

                                                          §  8.

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör ordförande och sex (6) ordinarie medlemmar som alla utses vid höstmötet. Styrelsens mandattid är ett kalenderår. Om någon ur styrelsen avgår före mandattidens utgång kan föreningens möte förrätta kompletteringsval.

Styrelsen väljer en styrelsemedlem till vice ordförande och utser inom eller utom styrelsen sekreterare, kassör och andra funktionärer.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad på kallelse av vice ordföranden eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknad är närvarande. Omröstningarna avgörs genom enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

                                                          §  9.

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande endera tillsammans med sekreteraren eller kassören.

                                                          § 10.

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till verksamhetsgranskarna senast tre veckor före vårmötet.

Verksamhetsgranskarna skall ge sitt utlåtande skriftligen senast två veckor före vårmötet.

                                                          § 11.

Föreningen håller två ordinarie möten per år. Föreningens vårmöte hålls under tiden januari - april och höstmötet under tiden september - december, på en av styrelsen fastställd dag.
Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill, eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen så kräver av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio (30) dagar från den tidpunkt då kravet framställts hos styrelsen.
Vid föreningens möten har varje aktiv medlem en röst. Understödande medlem har yttranderätt men inte rösträtt. Som mötets beslut gäller, om inte annat bestäms i stadgarna, den åsikt som understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningen avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

                                                         § 12.

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju (7) dagar före mötet genom annons i en lokal tidning eller genom genom kallelsebrev eller via e-post till varje medlem.

                                                         § 13.

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

1.     Öppnandet av mötet
2.     Val av mötesordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och vid          
        behov två (2) rösträknare.
3.     Mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförbarhet konstateras.
4.     Godkännande av föredragningslistan.
5.     Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras.
6.     Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
        och andra ansvarigsskyldiga.
7.     Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
8.     Avslutande av mötet.

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

1.     Öppnandet av mötet
2.     Val av mötesordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och vid
        behov två (2) rösträknare.
3.     Mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförbarhet konstateras.
4.     Godkännande av föredragningslistan. 
5.     Verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgifternas storlek för följande
        kalendeår fastställs.
6.     Val av ordförande och sex (6) övriga medlemmar i styrelsen.
7.     Val av två verksamhetsgranskare och suppleanter för dem.
8.     Fastställande av kallelsesätt till föreningens möten och beslutande om möjlig
        tidning för annonsering.
9.     Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
10.   Avslutande av mötet.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens vår- eller hösmöte skall medlemmen skriftligen meddela om detta till styrelsen senast 3 veckor före mötet.

                                                           § 14.

Föreningen kan i sitt namn skaffa sig rättigheter och göra förbindelser samt kära och svara. Föreningen har rätt att motta donationer.

                                                           § 15.

Beslut om ändring av stadgarna kan fattas av föreningens vår- eller höstmöte med trefjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen.
I möteskallelsen skall nämnas att ändring av stadgarna behandlas.

                                                           § 16.

Beslut om föreningens upplösning kan fattas av föreningens vår- eller höstmöte med trefjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas att föreningens upplösning behandlas.
Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslut om upplösning.

 

                                                          Dessa stadgar har godkänts av Patent- och
                                                          registerstyrelsens föreningsregisterbyrå
                                                          11.04.2017